>> switch to english version
English
úvod administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka

Výuka
Poslední modifikace: 2018-10-12 14:44:14

Školní rok 2018/19, zimní semestr:

Fotogrammetrie 1 /FTG1/ ... 3. ročník oboru G+K /BC/ .. povinný předmět
Projekt - fotogrammetrie /VFG/ ... 2. ročník oboru G+K/H /MGR/ .. povinný předmět


Rozvrh všech předmětů najdete zde.


Výuka fotogrammetrie, DPZ a TK:

Fotogrammetrie 1 - ZS

Úvod do fotogrammetrie. Analogové, analytické a digitální řešení fm. úloh. Souřadnicové soustavy ve fotogrammetrii. Vnitřní a vnější orientace snímků, určování prvků orientace. Pozemní fotogrammetrie jednosnímková a stereofotogrammetrie, vzorce a přesnost. Měřické komory, analogové a analytické metody vyhodnocování měřických snímků. Letecká fotogrammetrie, její dělení. Letadla a ostatní nosiče. Projekt snímkového letu, vlícovací a podrobné body, klasifikace a místní šetření. Organizace letové služby.

Fotogrammetrie 2 - LS

Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analytické a empirické řešení orientace, odhad přesnosti. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, registrátory, počítačová podpora. Mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Diferenciální překreslování, jeho přesnost, ortofoto. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie. Matematické řešení, postupy, podmínkové rovnice, analytická a digitální fotogrammetrie.

Fotogrammetrie 3 - ZS

V rámci tohoto předmětu studenti samostatně zpracovávají semestrální projekt. Cílem předmětu je prakticky se seznámit prostřednictvím tohoto projektu s digitálními technologiemi používanými v současné době v letecké případně pozemní fotogrammetrii.

Projekt PhotoPa

Cílem je vytvořit měřickou fotodokumentaci památkového objektu, která bude součástí projektu databáze památek ČR a bude sloužit jako podklad pro případné budoucí vyhodnocení geometrického tvaru objektu. Projekt je integrální součástí předmětu FTG1.

DPZ a TK 2 - LS-ZS

Úvod do dálkového průzkumu Země a teoretická geodézie 2.

Sběr a vizualizace prostorových dat - část ,,Fotogrammetrie a DPZ,, - LS

Úvod do oborů fotogrammetrie a dálkový průzkum země DPZ . Možnosti využití těchto oborů a jejich výsledků v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.


Fotogrammetrická dokumentace historických objektů .. nahrazeno ,,Projekt - fotogrammetrie,,

Společný předmět Laboratoře fotogrammetrie (FSv) a Ústavu teorie a dějin architektury (FA). Předmět je určen pro studenty obou fakult na magisterské úrovni studia (cca 10 + 10 studentů).
Studenti předmětu získají přehled o metodách a technologiích, které se v současné době používají při dokumentaci historických objektů a archeologických nalezišť (teorie). Získané poznatky uplatní v průběhu zpracování samostatného projektu (práce ve smíšených skupinách). Projekt je zaměřen na dokumentaci reálného objektu a jeho součástí je terénní měření v rozsahu cca 3 dny.

Výuka v terénu - již nevypisováno, nahrazeno ,,Projekt - fotogrammetrie,,

Výuka se skládá z polních prací, které probíhají v nejbližším okolí stavební fakulty a z prací vyhodnocovacích, jež se budou konat ve fotogrammetrických laboratořích katedry mapování a kartografie.

Fotogrammetrie a DPZ 1 - již nevypisováno

Úvod do oborů fotogrammetrie a dálkový průzkum země DPZ. Metody zpracování fotogrammetrických dat a možnosti jejich dalšího využití.

Digitální fotogrammetrie - již nevypisováno

Praktické uplatnění digitální fotogrammetrie při dokumentaci historických stavebních objektů. Studenti v tomto předmětu zpracovávají data pořízená v rámci předmětů Fotogrammetrie 10 a 20 viz projekt, Jednoduché metody fotogrammetrické dokumentace památkových objektů - PhotoPa.


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2
izmir escort Bursa escort Konyaaltı escort İzmir escort