>> switch to english version
English
úvod administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Projekt Peru | Geoglyfy

Geoglyfy
Poslední modifikace: 2008-12-15 16:23:50
Nazca Lines
Náčrty geoglyfů

Maria Reiche
Maria Reiche

Charakteristika geoglyfů

Obrazce na planině Nazca patří mezi tzv. geoglyfy a jsou jistě nejznámější z celosvětového měřítka. Jedná se o kresby na rovinatém pouštním povrchu, které vznikly odkrytím tenké povrchové tmavé vrstvy hornin a obnažením světlého podkladu.
Nazské geoglyfy ale nejsou jediné, se kterými se můžeme setkat. Podobné jsou v menším množství po celém Peru. Místně známé jsou zejména geoglyfy v okolí Santa Cruz, Río Grande, Palpy či Ingenia. Podobné výtvory lze najít i jinde ve světě, např. v Egyptě, na Maltě, v USA, Chile, ve Velké Británii či Bolívii.

Geoglyfy lze rozdělit na obrazce zvířat, většinou majících vztah k vodě a k zemědělství, na obrazce dalších objektů (stromů či rukou), na geometrické linie, protáhlé i stovky metrů dlouhé trojúhelníky, čtyřúhelníky, spirály, cikcaky a jejich různé kombinace, na paprsky a paprskové linie, úzké, někdy zdvojené čáry, táhnoucí se řadu kilometrů přes kopce a údolí jako jakási geodetická síť, a na paprsková centra, kopce či návrší, kde se paprsky sbíhají. Geoglyfy byly vytvořeny odklizením horních 10-20 cm tmavého vulkanického materiálu, pouštního nátěru. Tím byl odkryt světlý pískovcový či vápencový podklad.

Teorie vzniku

Dosud není známo, proč byly geoglyfy vytvořeny. Množství teorií je v podstatě shodné s počtem badatelů. Časové rozpětí, které pro tvorbu čar a obrazců připadá v úvahu, je nejméně 500 let, nejspíše však 1000. Dobu, do které spadá kultura Nazca, nelze přesně určit. Je zmiňováno období 100 až 800 n. l., nebo 350 př. n. l. až 500 n. l.

Peruánský archeolog Mejia Xesspe v roce 1927 zkoumal geoglyfy jako první. O třináct let později formuloval svou teorii o možném využívání geoglyfů k náboženským obřadům. V roce 1941 pozoroval americký badatel Paul Kosok, že v den zimního slunovratu slunce zapadalo ve směru jedné z linií. Přišel s teorií astronomického významu jednotlivých linií. V Nazkánské plošině viděl obrovský astronomický kalendář.
Kosokovy názory převzala Němka Maria Reiche. Přijela před druhou světovou válkou do Limy, seznámila se s Kosokovými pracemi, odjela do města Nazca a už tam zůstala. Věnovala svůj život mapování a astronomickému výkladu geoglyfů. Má nesporné zásluhy o záchranu obrazců před zničujícími návaly civilizace – ať již turistů nebo techniky. Díky jí bylo celé území od poloviny osmdesátých let uzavřeno a v roce 1995 prohlášeno za památku UNESCO. Za svou práci byla jako devadesátiletá již velmi nemocná jmenována peruánskou občankou a v roce 1994 dostala nejvyšší peruánské vyznamenání, Řád Slunce. Maria Reiche se pokoušela ztotožnit některá souhvězdí nebo jejich části s obrazci na pampě; pravdivost takového tvrzení se ale těžko podaří podpořit. Německá rodačka Maria Reiche zemřela 8. 6.1998 ve věku 95 let na rakovinu. Jejím přáním bylo být pohřbena v oblasti kreseb, jimž zasvětila celý život. Její smrt vyvolala v mnohých Peruáncích obavy nad dalším osudem kreseb z planiny Nazca, na jejichž ochranu Maria Reiche přispívala vlastními finančními prostředky.

Gerald Hawkins, americký astronom, se pampě také věnoval a systematicky zde pomocí fotogrammetrie z letadla měřil a testoval hypotézu o astronomickém významu geoglyfů. Zjistil, že jen malá část z přibližně pěti set čar, které byly identifikovány, je ve význačné dny astronomicky orientována k východu či západu Slunce, popř. Měsíce.

E. Hadingham se v roce 1988 obrací k šamanismu a k užívání halucinogenních látek. Pod vlivem některých drog se člověku zdá, že létá nebo se mění v nějaké zvíře. Geoglyfy mají představovat výtvory k uctívání takového fantazií vytvořeného tvora, napůl člověka, napůl zvířete.

Vztah geometrických linií, paprsků a paprskových center k podzemní vodě zkoumal David Johnson z New Yorku. Své terénní práce prováděl v okolí plošiny Nazca v letech 1996 a 1997. Vybaven byl družicovou mapou Peru, na které jsou dobře vidět tektonické zlomy, znalostmi hydrologa a archeologa a virgulí. Johnson formuloval novou hypotézu, proč obyvatelé Nazkánské plošiny a jejich následníci geoglyfy vytvářeli. Podle Johnsona jsou prvořadé geometrické linie, ne obrazce zvířat. Protáhlé trojúhelníky - pointery - ukazují místa k prameni vody, respektive k tektonickým zlomům s vodou. Čtyřúhelníky vyznačují místa, pod kterými je prý voda tak mělko, že ji šlo i tehdejšími prostředky zužitkovat, spirály mají označovat změnu směru toku podzemní vody a cikcaky místa, kde ve směru z nejbližšího paprskového centra voda není. Johnson tvrdí, že plocha pampy zmapovaná Marií Reiche tvoří jen 5 až 10 % plochy všech oblastí (různých údolí s geometrickými liniemi kolem planiny Nazca), které prozkoumal a zmapoval on a ve kterých našel podzemní vodu. Tvrdí, že starodávní obyvatelé vodu hledali proutkem stejně jako on. Skepsi nad proutkem nesdílí, naopak byl úspěšným hledačem vody pro místní farmáře, čímž získal na vážnosti. Johnsonova hypotéza vlastně potvrzuje, že paprskové linie jsou jakási vodítka spojující přes kopce jednotlivá údolí s cílem dovést uživatele na konkrétní paprskové centrum s lokálním systémem obrazců informujících o stavu podzemní vody. Jeho hypotéza si nijak neprotiřečí s globální blokovou tektonikou, naopak staví na ní, ani není v rozporu s případným dalším využitím čar, třeba rituálním. Kresby zvířat se mimo hlavní pampu nevyskytují. Na vlastní pampě mohou kresby, převážně objektů majících vztah k vodě a zemědělství, ve spojení s tamními geometrickými liniemi ukazovat do odlehlých údolí k místním paprskovým centrům.

Je ovšem klidně možné, že obrazce a akvadukty vznikly v různých dobách, akvadukty jsou patrně mladší. Pak by motivy k tvorbě obrazců vzniklých ve století kolem narození Krista a motivy k tvorbě linií vztahujících se k podzemní vodě a vytvořených v l0. století n. l. byly přirozeně odlišné.


Více naleznete také na:
http://www.photogrammetry.ethz.ch/research/peru/index.html

http://www.vesmir.cz/soubory/2002_V094-099.pdf.

Ukázky geoglyfů

Nazca Lines
Nazca Lines
Nazca Lines
Nazca Lines


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2
izmir escort Bursa escort Konyaaltı escort İzmir escort