TopoL pro Windows


obecně o systému

ovládání programu

vstup dat

ovládání pohledu

transformace rastru

vektorizace

maskování

mozaikování

tisk

další pomocné funkce

zobrazení prvků v oknech

zobrazení kladů mapových listů

zobrazení vzdálenosti dvou bodů

změna souřadnicového systému

výřez rastru

vytvoření rastrového DMT


technologické postupy - transformace, tisk, tvorba DMT


TopoL pro Windows

TopoL je otevřený obecný územní/geografický informační systém (LIS/GIS), který může být upraven pro aplikace v mnoha oblastech (státní správě, průmyslu, marketingu, lesním hospodářství i zemědělství). Dovoluje přípravu geografických dat, jejich správu a analýzu. Tento původní český produkt naplňuje všechny požadavky kladené na systém GIS a analýzu leteckých a satelitních snímků v rámci dálkového průzkumu Země.

 

Ovládání programu

Ovládání TopoLu je podobné jako u většiny aplikací pod operačním systémem Windows, to znamená buď volbou z menu nebo (rychleji) pomocí ikon či tzv. horkých kláves. Tyto možnosti budou v následujícím textu zmíněny.

 

Vstupní operace se soubory

 Rastry

Načtení: menu Předmět - volba rastru (výběr souboru např. ve formátu TIFF) – následně je soubor obecně umístěn potvrzením hodnot Umístění rastru

horká klávesa F4, ikona 3

 Vektory

Import: menu Předmět - import - vstup bodů a v okně vstup bodů pojmenujeme nově vznikající blok (vektor = blok = adresář *.blk ), vyplníme jméno textového souboru se souřadnicemi vlícovacích bodů (soubor předpisu nevyplňujeme).

menu Předmět - import - DXF zvolíte příslušný soubor *.dxf a v okně import DXF pojmenujeme nově vznikající blok, případně změníte parametry importu (záměna znaménka aj.).

pozn.: TopoL pracuje buď v souřadnicovém systému S-JTSK nebo Gauss. Formát vstupního textového souboru je čb, Y, X oddělené mezerami.

Založení nového: menu Předmět – nový aktivní blok a v okně aktivní blok vybereme volbu nový. V následujícím okně nově zakládaný blok pojmenujeme.

horká klávesa F3

Načtení: menu Předmět – další pracovní blok – vybereme blok jménem

horká klávesa Shift F3, ikona 2

 

Ovládání pohledu

výřezy

zvětšení

(výřez obdélníkem) horká klávesa F5, ikona 5

 

zmenšení

horká klávesa F6, ikona 6

  Pozn.: změna velikosti výřezu je umožněna klávesou Insert

 

zobraz celý obsah okna

horká klávesa Ctrl F5, ikona 4

 

předchozí, následný výřez

horká klávesa F8, Shift F8, ikony 7, 8

okna

 

menu Okno - Nové okno či ikona 1; Okno - Dlaždice

obsah oken

 

menu Zobraz – Prvky pro zobrazení, ikona 9

  Pozn.: v okně se budou zobrazovat rastrové a vektorové soubory jež jsou v této tabulce ,,vysvíceny‘‘

 dceřiné okno

 

obdélník pro výřez, ikona 5, a poté současně  Ctrl+Enter

  rychlý posun výřezu

 

současně klávesy Shift + šipka požadovaným směrem

 

Transformace rastru

Menu Rastr- geometrické operace - transformace rastru – v okně Transformace rastru potvrdíme předvolené hodnoty (odkud identické body, oblast pro transformaci, interpolace), následně vybereme transformovaný rastr a jsme vyzváni ke sběru identických bodů (dolní lišta).

        pozn.: pro zrychlení zobrazování je možno použít tzv. dceřiných oken - výřezy se tvoří do nového okna - tedy 1 okno          hlavní s celým rastrem a 2 pouze s výřezem.

Sběr identických bodů

    1. bod cílové (geodetické) soustavy = vektor
    2. pozn.: automatické přichytávání se nastaví v menu Příkazy – parametry chytání – body případně linie.

    3. bod zdrojové (pixelové) soustavy = rastr
    4. pozn.: je vhodné nastavit lupu v menu Příkazy

Po sejmutí dostatečného počtu identických bodů (minimálně 4 pro kolineární transformaci) vypočteme transformační klíč v transformační tabulce do níž se dostaneme klávesou Esc, pravým tlačítkem myši nebo z menu Příkazy.

transformační tabulce volíme typ transformace ( pro účely překreslení Kolineární 2D) a vypočteme transformační klíč. Tím se vypočtou souřadnicové odchylky na vlícovacích bodech. Pokud na některém z vlícovacích bodů je odchylka výrazně větší než na ostatních, je možno takový bod z výpočtu transformačního klíče vyloučit – levým tlačítkem myši odstraníme červené zatržení bodu v levé části tabulky. Pak provedeme nový výpočet transformačního klíče.

Pochybené body je možné též opravit – volba oprav id. bod. Potvrzením OK se transformační tabulka uloží pod zvoleným jménem do souboru *.trt.

Poté jsme vyzváni k zadání parametrů výsledného rastru. Ve většině případů v této tabulce měníme pouze velikost pixelu (podle požadavků přesnosti zaokrouhlujeme na celé jednotky).

V posledním okně určujeme jméno a formát (např. TIFF) výsledného přetransformovaného rastru. Potvrzením OK dojde k výpočtu přetransformovaného rastru.

Pokud se chceme z jakéhokoli důvodu vrátit k jednou uložené transformační tabulce, pak použijeme následující postup. Menu Rastr- geometrické operace - transformace rastru – v okně Transformace rastru změníme předvolenou hodnotu u položky Identické body na z transformační tabulky. Následně vybereme transformovaný rastr a jsme vyzváni k zadání transformační tabulky jménem. Poté můžeme pokračovat ve sběru identických bodů (dolní lišta) nebo se obvyklým způsobem dostat do transformační tabulky a provádět její editaci.

Maskování rastrů

Pokud chceme v TopoLu spojovat dva a více rastry do jednoho souboru, využijeme funkci maskování. Například při tvorbě fotoplánu fasády objektu či území, je třeba před operací mozaikování spojované rastry maskovat tak, aby styk obou (více) rastrů nebyl pokud možno patrný. Na styku přetransformovaných rastrů může docházet ke špatné polohové návaznosti, k velkému skoku v kontrastu atd.

Maskování se v TopoLu provádí následujícím způsobem : otevřeme oba dva navazující rastry, každý do jednoho okna (viz Vstup dat a Ovládání pohledu) a zároveň vytvoříme nový blok, který bude obsahovat masku. Tento blok by měl být zobrazen v obou oknech. Nad jedním z rastrů začneme vytvářet linii řezu (viz vektorizace). Stejná linie se zobrazuje v obou oknech a máme tak tedy možnost vést řez tak, aby návaznost snímků byla po maskování co nejlepší. Jelikož nelze maskovat linií, ale pouze plochou, je třeba linii uzavřít a to podle toho, zda budeme maskovat (odstraňovat) rastr uvnitř nebo vně plochy. Po ukončení tvorby řezu je třeba obrazec zaplochovat a celý blok s maskou uložit.

Před vlastním snímáním linie řezu je třeba se rozhodnout, který z rastrů budeme maskovat. Ten by se měl zobrazovat jako poslední, tzn. ležet v nejvyšší - vrstvě -  změna pořadí rastrů (viz mozaikování).

Vlastní maskování jednoho z překrývajících se rastrů se provádí v menu Rastr- geometrické operace - maskování. V nabídkovém okně Maskování rastru zaškrtneme Lomové body - dle bloku a Oblast pro maskování podle toho zda chceme zamaskovat vnitřek nebo vnějšek polygonu (masky). V následujícím okně zadáme jméno bloku - masky, jméno a formát maskovaného a výsledného rastru. Potvrzením tohoto okna dojde k zamaskování daného rastru podle vytvořené masky.

Mozaikování rastrů

Funkce mozaikování slouží ke spojení dvou nebo více rastrů do jednoho souboru. Zamaskované rastry načteme postupně všechny do jednoho okna. Pozor na správné pořadí rastrů s ohledem na maskování. Případnou změnu pořadí zobrazovaných rastrů lze provést v menu Předmět – změna pořadí rastrů . Funkce mozaikování se spouští z menu Rastr- geometrické operace - mozaika. Většinou se provádí montáž přes všechny rastry. V okně Parametry rastru pro mozaiku se volí parametry výsledného rastru - nastavuje se zvolená hodnota velikosti výsledného pixelu. V posledním okně se zadá jméno a formát výsledné mozaiky - po jeho potvrzení dojde k výpočtu.

Vektorizace

  Snímání

Liniové kresby: menu Edit - linií - vstup nové v následném dialogu atributy linie můžeme vyplnit druh (viz pozn.), značku a barvu snímané linie. Do režimu snímání se dostaneme volbou snímání. Atributy linie lze pak měnit z menu Atributy a další volby týkající se snímání najdeme v menu Příkazy. Např. - uzavření linie na počáteční bod se provede volbou Uzavření linie, horká klávesa Z a potvzením ikony zatržení (sloupec ikon v levé části pracovní plochy). Průběh snímání ovlivníme také správnou volbou Parametrů chytání a Parametrů tvorby linie (položka - mez přichycení). Režim snímání opustíme klávesou Esc .

horká klávesa Alt N, ikona 10

Ploch: menu Edit - ploch - plochování. Touto funkcí přiřadíme uzavřenému liniovému prvku plochu. Klikneme do vybraného obrazce a potvrdíme Atributy plochy. Pokud chceme vznikající plochy nějakým způsobem roztřídit, můžeme to udělat změnou druhu a značky plochy (viz později - editace znacky.dbf ).

horká klávesa Alt P

Bodů: menu Edit - Bodů - vstup nových. Následný postup je podobný jako u linií.

horká klávesa Alt B, ikona 11

pozn.: v rámci jednoho bloku je možné definovat různé vrstvy obsahu mapy pomocí tzv. druhů. Ty se definují v menu Systém – editace ZNACKY.DBF .

  Editace

Liniové kresby: do editace sejmutých linií se dostaneme - horkou klávesou Alt S, ikona 12 . Jsme vyzváni k označení editované linie. Objeví se okno atributy linie, kde můžeme tyto atributy měnit nebo stiskem volby snímání se dostaneme k vlastní editaci polohy bodů linie (další volby týkající se snímání najdeme v menu Příkazy ). Režim snímání a editace opustíme klávesou Esc.

Ploch: k editaci sejmutých ploch máme k dispozici funkce dostupné z menu Edit - ploch - plochování.

Bodů: do editace sejmutých bodů se dostaneme - horkou klávesou Alt D, ikona 13 . Následný postup je podobný jako u editace linií.

 Tisk

Menu Předmět - tisk v měřítku - následný dialog parametry pro tisk vyplníme dle vzoru tzn. zaškrtneme nabízená políčka , vyplníme text nadpisu a do textu poznámky zapíšeme číslo skupiny (rozměrové údaje se nastaví automaticky), poté potvrdíme OK. Objeví se výběrový obdélník odpovídající zadaným hodnotám (měřítku). Provedeme výběr požadovaného výřezu a po potvrzení dojde k tisku.

pozn. : pokud je výběrový obdélník příliš malý, nebo naopak příliš velký vzhledem k vyhodnocené situaci, je možné operaci tisku přerušit klávesou Esc a celý postup opakovat s tím, že zvolíme jiné měřítko.


Další pomocné funkce

Zobrazení prvků v oknech

Parametry zobrazení jak vektorových tak rastrových dat v jednotlivých oknech lze nastavit volbou zobrazení. Menu Zobraz - zobrazení – v dialogu Nastavení zobrazení volíme co bude zobrazeno, v tomto okně, a jakým způsobem.

horká klávesa Alt Z, ikona 14

Chceme-li odlišit dva bloky zobrazené v jednom okně, můžeme u položky zobrazení linií (bodů ) - ve volbě nastavení zvolit značku či barvu dle bloku a každý blok bude v tomto okně zobrazen jinou barvou či značkou.

Chceme-li vypisovat k importovaným bodům jejich čísla. Pak můžeme u položky zobrazení bodů - ve volbě nastavení zvolit rozvinovací menu u položky Popis. V dialogu Výraz pro popis provedeme volbu nabídek Nový a Editace a potvrdíme (3*levé tlačítko myši) položku databáze, kterou chceme vypisovat (např. c_bodu).

 

Zobrazení kladů mapových listů

Zobrazení kladů mapových listů je možné ovládat z menu Zobraz - Klady mapových listů - Zobrazit klady. V dialogu Zobrazení kladu ML dialogu pak musíme upřesnit, který z nabízených kladů chceme zobrazit (S-JTSK, ZM ČR, Gauss Kruger ...). Po výběru kladu je potřeba provést obnovení zobrazení okna ikonou 15.

pozn. : v pracovním okně je možné zobrazit i více kladů najednou (např. S-JTSK + Gauss-Kruger).

 

Zobrazení vzdálenosti dvou bodů

Chceme-li v TopoLu zjistit informaci o nějaké vzdálenosti, pak využijeme následující volby. Menu Zobraz - vzdálenost – a systém očekává sejmutí prvního bodu. Parametry přichycení volíme přes menu Příkazy. Po sejmutí prvního bodu se v dolní liště vypisuje aktuální vzdálenost od výchozího bodu. Po sejmutí dalšího bodu se vypisuje jak celková délka od počátečního bodu, tak délka od posledně sejmutého bodu.

 

Změna souřadnicového systému

TopoL umožňuje pracovat ve dvou souřadnicových systémech - S-JTSK a Gauss-Kruger. Před začátkem práce máme možnost předvolit v jakém z nich chceme pracovat a to v menu  Systém - souřadný systém.

 

Výřez rastru

Tuto funkci například využijeme pokud chceme vyříznout z vytvořené mozaiky digitálního ortofota jednotlivé mapové listy. Funkce se aktivuje z menu Rastr - Geometrické operace - Výřez rastru. Nejprve jsme vyzváni k zadání jména rastru z něhož budeme vyřezávat. Poté se v pracovním okně nad tímto rastrem vybere kurzorem oblast vyříznutí, viz také ovládání pohledu. Při výběru je možné si pomoci např. zobrazením kladů mapových listů ,viz výše. Výběr nemusí být proveden přesně, neboť v následujícím dialogu Parametry rastru pro výřez máme možnost přesně nastavit parametry vzniklého výřezu (tj. limitní hodnoty souřadnic). V posledním dialogovém okně se zadá jméno a formát výsledného výřezu - po jeho potvrzení dojde k výpočtu.

pozn. : při tvorbě výřezu rastru nemáme možnost měnit velikost pixelu výsledného výřezu. Velikost bude stejná jako u rastru z něhož vyřezáváme.

 

Vytvoření rastrového DMT

V některých složitějších úlohách patří mezi základní vstupní data také digitální model terénu. TopoL umožňuje vytvořit na základě vektorových dat (síť bodů, digitalizované vrstevnice ..) rastrovou podobu DMT. Rastrový DMT využívá např. digitální fotogrammetrická stanice PhoTopoL při tvorbě digitálního ortofota.

Tvorba rastrového DMT se spouští z menu Rastr - DMT - Tvorba z bodů. V dialogu Tvorba DMT z jednotlivých bodů vybereme blok obsahující vstupní data. Pokud blok obsahuje síť bodů, pak zatrhneme políčko body. Pokud jsou vstupními daty linie (vrstevnice), pak zatrhneme políčko Linie jako body. V tomto dialogu máme také možnost ovlivnit způsob tvorby DMT. Dále systém provede analýzu vstupního souboru. V dalším dialogu zadáváme parametry výstupního rastru - mezní hodnoty souřadnic (rozsah DMT) a velikost pixelu. V posledním dialogovém okně zadáme jméno a formát rastrového DMT a po jeho potvrzení dojde k výpočtu.


Ikony

 

 


Technologické postupy

Postup úlohy - transformace

- načtení rastru - viz vstupní operace se soubory + volba souřadnicového systému

- import textového souboru bodů - viz vstupní operace se soubory

- dvě okna (nové okno, dlaždice), v jednom rastr ve druhém vektor - viz ovládání pohledu

- popis bodů (čísla) - viz další pomocné funkce

- transformace + využití dceřiných oken

- maskování

- mozaikování

 

Postup úlohy - tisk

- načtení rastru, vektoru - viz vstupní operace se soubory

- práce s výřezem - viz ovládání pohledu

- tisk

 

Postup úlohy - tvorba DMT

- import vektorového souboru (např. dxf) obsahujícího body či vrstevnice - viz vstupní operace se soubory

- načtení vzniklého vektorového bloku do pracovního okna (*.blk) - viz vstupní operace se soubory

- zobrazení kladů mapových listů

- určení rozsahu požadovaného DMT (odečtení a zapsání min. a max. souřadnic zájmové oblasti) - viz ovládání pohledu

- vytvoření rastrového digitálního modelu terénu

- zobrazení vytvořeného rastrového DMT - viz vstupní operace se soubory (načtení rastru)

 pozn.: při tom se vytvoří zobrazovací soubor *.img