>> switch to english version
English
úvod administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Projekt Peru | Sechín | Fotogrammetrické vyhodnocení

Fotogrammetrické vyhodnocení
Poslední modifikace: 2008-06-03 12:02:49
Fotogrammetrické vyhodnocování ve  PhotoModeleru Pro 4.0
Fotogrammetrické vyhodnocování ve
PhotoModeleru Pro 4.0

Dokončování 3D-modelu v Microstationu V8
Dokončování 3D-modelu v
Microstationu V8

Výpočet modelu terénu v aplikaci InRoads
Výpočet modelu terénu v
aplikaci InRoads

Ukázka fotoplánu I
Ukázka fotoplánu I

Ukázka fotoplánu II
Ukázka fotoplánu II

Ukázka fotoplánu III
Ukázka fotoplánu III

3D rekonstrukce objektu

Pro tuto část projektu byla použita následující vstupní data:
  • snímky z fotoaparátu NIKON D100 s rozlišením 3008 x 2000 pixelů
  • půdorysný plán objektu v měřítku 1 : 50
  • skica s některými reliéfy z obvodových zdí a jejich rozměry

Vzhledem k tomu, že původním účelem snímkování objektu byla prostá fotografická dokumentace, nebyly změřeny žádné vlícovací body ani oměrné.

3D model byl vyhodnocen metodou průsekové fotogrammetrie za použití programu PhotoModeler Pro 4.0. Pro tento účel bylo vybráno celkem 10 konvergentních snímků, 4 s ohniskovou vzdáleností 35 mm a 6 s ohniskovou vzdáleností 17 mm.

Vzhledem k povaze okolního terénu nebyla u některých stanovisek dodržena pravidla pro vhodnou konfiguraci snímků, což vedlo ke zvýšení souřadnicových chyb některých bodů.

Většinu objektů nacházejících se za obvodovými zdmi chrámu bohužel nebylo možné snímkovat tak, aby byly na fotografiích zobrazeny celé. V tomto případě tedy byly fotogrammetricky vyhodnoceny pouze jejich viditelné části. Pro vizualizaci byly pak tyto části doplněny podle půdorysného plánu.

Při vyhodnocování byla problematická skutečná velikost pixelu, která dosahovala pro přesné vyhodnocení relativně velkých hodnot. Zatímco u snímků zobrazujících severní stěnu činí průměrná velikost pixelu 1,5 cm, mají ostatní stanoviska hodnoty skutečné velikosti pixelu kolem 3 cm.

Vzhledem k absenci vlícovacích bodů dává celému modelu absolutní rozměr délka přední stěny podle oměrné z půdorysného plánu.

Souřadnicové chyby bodů (P = 95%), které se nacházejí na přední stěně objektu, nepřekračují v žádné souřadnici hodnotu 2,5 cm. U ostatních bodů objektu se ve většině případů nesetkáme s hodnotou vyšší než 5 cm (porovnej s velikostí pixelu). Zbývající část bodů pak mají souřadnicové chyby pod hranicí 10 cm. Vyšší hodnoty byly způsobeny nevhodnou konfigurací snímků. U bodů modelu terénu neodkryté zeminy se chyba ve svislé souřadnici pohybuje okolo 7 cm.

Na závěr byly porovnány některé délky (vodorovné i svislé), vypočítané z modelu s půdorysným plánem. Žádný z rozdílů nepřekročil 10 cm.

Takto připravený model byl exportován do formátu DXF a dále zpracován v programu Microstation V8. Zde byla dokončena za pomoci půdorysného plánu kresba na snímcích zakrytých částí. Dále byly jednotlivým plochám přiřazeny textury z původního umístění. Výsledkem vizualizace jsou videosekvence ve formátu AVI a snímky z těchto videosekvencí.

Fotoplány obvodových zdí

Vstupními daty pro jejich tvorbu byly fotografie, které byly fotografovány s ohniskovou vzdáleností 17 mm ze vzdálenosti cca 3 m. Skutečná velikost pixelu tak činí průměrně 1,5 mm.

Vzhledem k absenci vlícovacích bodů nemohly být fotoplány zpracovány běžným způsobem, protože ten vyžaduje minimálně čtyři tyto body na snímek pro výpočet kolineární transformace. Proto bylo přistoupeno k alternativnímu postupu: Snímky zdí byly orientovány k dosavadnímu modelu v programu PhotoModeler. Zde byly snímány spojovací body pro výpočet prvků vnější orientace. Následně byly fotografie exportovány jako ortofota ve formátu JPG v měřítku 1 : 20.

Ortofota byla pak mozaikována a ořezána v programu Adobe Photoshop do podoby výsledných fotoplánů.

Protože není východní a západní stěna na fotografiích pro 3D model zobrazena celá, nebylo možné orientovat všechny fotografie určené pro tvorbu fotoplánů. Ve snaze podat kompletní náhled na obvodové stěny, byly tyto fotografie také přiřazeny k fotoplánům. Jejich měřítko bylo přibližně nastaveno podle na zemi položeného svinovacího metru, který se objevuje na každé z nich.

Výsledkem této části jsou soubory fotoplánů ve formátu Photoshop se zachovaným systémem vrstev, exportované soubory formátu TIF a barevně vytištěné fotoplány.

Na výtiscích byly měřeny některé míry a ty porovnány s oměřenými reliéfy ze skici, popř. přímo s modelem. Žádný rozdíl nepřekročil hodnotu 2 cm.


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2