Hledání | Strom | Hlavní strana | Prostorový informační systém památkového objektu

Prostorový informační systém památkového objektu
Poslední modifikace: 2012-03-28 19:20:42

Zpracování fotodokumantace, vytvoření 3D modelu a napojení na neprostorová data - 3D informační systém památkového objektu Karlův most

Myšlenka na vytvoření aplikace, která by řešila propojení prostorových počítačových modelů s informacemi neprostorovými vznikla v naší laboratoří fotogrammetrie poprvé v létě roku 2003 ve spojitosti se začátkem práce na kamenořezu Karlova mostu. Samotný vývoj systému započal v průběhu roku 2004 pod názvem silentCube #1. Jako technologie pro vývoj byl použit programovací nástroj Borland Delphi 2005, grafická knihovna OpenGL a větší množství podpůrných komponent (připojení na databáze, podpora technologie XML, knihovny pro rozšířené 2D zobrazení, …). V současné době je plně funkční první verze systému, tímto systémem je zpracována část Karlova mostu včetně napojení na neprostorová data - data získaná ve spolupráci s GET s.r.o. a Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK (geologický průzkum mostu).

Platforma a použité technologie

Hlavní programová aplikace informačního systému je vytvořena pro platformu Windows 32, pro korektní běh je vyžadován standardní počítač kategorie PC s operačním systémem Windows 98 a kompatibilní, grafickou kartu s podporou OpenGL a pro připojení ke vzdálenému zdroji dat také síťové připojení k lokální síti nebo internetu.

Struktura ukládaných dat

Nejjednodušeji můžeme rozdělit zpracovávaná data na data prostorová a neprostorová. U obojího typu dat existuje může uživatel zvolit typ uložení. Popíšeme si možnosti uložení používané v současné době:
  • prostorová data - u tohoto typu dat ukládá systém informace do svého vlastního binárního formátu značeného .sc1, takto mohou být uložena přímo do souboru na lokálním disku nebo jako meta-data do jednoho záznamu tabulky připojené databáze. Pro případný export a import externích prostorových dat je používán formát .dxf,
  • neprostorová data - můžeme dále rozdělit na data textová, obrázky, zvuky, videa a další nespecifikovaná (jakákoliv počítačem zpracovávaná data). Poslední verze systému dokáže pracovat se všemi typy těchto dat na lokálním disku, pouze data textová mohou být ukládána také do tabulky databáze, kde vždy jeden objekt ve 3D modelu reprezentuje jeden záznam v tabulce databáze. V případě uložení textových dat na lokálním disku jsou tato ukládána ve formátu XML.
Vzájemné propojení prostorových a neprostorových dat je zabezpečeno pomocí jednoznačného, unikátního identifikátoru, který má přiřazen každý objekt 3D modelu. Tento identifikátor je vytvářen při tvorbě 3D modelu zcela automaticky, lze však uživatelem jednoduše měnit - například na obrázku [2] má 3D objekt kamene v připojeném souboru .XML jednoznačný identifikátor (id) KMO11A200115, pomocí tohoto je následně jednoznačně přiřazen k 3D objektu v rámci modelu.

2D prezentace

Vzhledem k nutnosti prezentovat 3D model také ve formě papírové je v systému integrován nástroj pro jednoduché vytváření prezentací. V rámci jednoho dokumentu lze vytvářet neomezené množství prezentaci, každá prezentace následně může obsahovat neomezené množství listů. Do každého listu lze vkládat texty, geometrické obrazce a 2D prezentace prostorových objektů (ty jsou automaticky dopočítány ze 3D modelů).

Výběry objektů dle kritérií

Jedním z hlavních cílů projektu bylo již od počátku vytvořit jednoduchý nástroj pro filtrování jednotlivých objektů v rámci celého 3D modelu dle různých kritérií. Filtrování lze aplikovat jak na geometrické vlastnosti (např. objekt větší než 1 m) tak na datové vlastnosti objektů (vlastnosti uložené v externím XML souboru nebo v databázi). Provedenou selekci lze jednoduše uložit a nastavit ji barvu a typ výplně. Takto uložené selekce lze v budoucnosti kdykoliv jednoduše zpětně vyvolat. Ve stejný okamžik může být na jednom 3D modelu zobrazeno i několik selekcí, v případě, že je některý objekt součástí více selekcí bude zobrazen v barvě a stylu prvně nalezené selekce.

Výstupy

Důležitou součástí celého systému jsou i nástroje určené pro export dat do externích formátů, případně pro přípravu tiskových sestav. Mezi hlavní výstupní nástroje patří:
  • 3d výkres - exportovat lze jakákoliv část 3D Modelu, lze vyexportovat například část modelu definovanou selekcí, jako exportní formát je použit .dxf,
  • textová data - lze exportovat vlastnosti vybraných objektu, exportovaná data lze ukládat do formátu .XML a do textového souboru .CSV (jednotlivé záznamy oddělené středníkem),
  • tiskové výstupy – na připojenou tiskárnu je možno vytisknout předpřipravenou presentaci a dále také jednoduchý seznam vybraných objektů.

Příklady zpracovaných výsledků

  • 2D výkres, vyhodnocení části zábradlí, formát PDF, km_poskozeni_20061106.pdf,
  • video ukázku práce s aplikaci naleznete na adrese http://www.youtube.com/watch?v=sVn6Z4oekmA

Odkazy

Stáhněte si

Licence

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see www.gnu.org/licenses. The Initial Developer of the Original Code is Jiri Preisler, lfgm.fsv.cvut.cz, Copyright (C) 2003-201.2

Ukázky

vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
platné ke dni 2012-03-28 19:20:42