Hledání | Strom | Hlavní strana | Výsledky RIV

Výsledky RIV
Poslední modifikace: 2018-10-17 15:51:33

2018

 • 1. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Infrastrukturní změny v zemědělských krajinách a jejich vliv dnes

 • Popis: Mapa vznikla na základě snímkování pomocí bezpilotního letadla (RPAS), na kterém byly umístění dva typy senzorů: multispektrální a termální kamera. Cílem mapy je ukázat jak vypadala zemědělská pole před 60 let a dneska. Ve blízkočervenem a termálním pásmu bývalé silnice jsou stále vidět. Vegetační indexy v těchto částech ukazují nižší hodnoty.
  Kontaktní osoba - Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze. - Ing. Paulina Raeva, e-mail: paulina.raeva@fsv.cvut.cz.
  Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže - SGS/056/OHK/1T/11

  Mapu lze ve formátu PDF stáhnout zde.

 • 2. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Mapování pomocí RPAS pro vegetační analýzy

 • Popis: Cílem mapy je ukázat aplikace bezpilotních prostředků (RPAS) pro sledování zemědělských rostlin. Ječmenové pole bylo sledováno v roce 2016. Byly provedeny bezpilotní lety v květnu, červnu a červenci pomocí multispektrální a termální kamerou. Z těchto dat byly spočítané následující indexy - NDVI (Normalizoaný Diferenční Vegetační Index), GNDVI (Normalizovaný Diferenční Vegetační Index s využitím zeleného pásma) a termální index. Výsledky ukazují, že čím větší vegetační index, tím menší teplota půdy, respektivě rostliny.
  Kontaktní osoba - Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze. - Ing. Paulina Raeva, e-mail: paulina.raeva@fsv.cvut.cz.
  Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže - SGS/056/OHK/1T/11

  Mapu lze ve formátu PDF stáhnout zde.

  2017

 • 1. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Situační plán středověkého opevněné lokality v Českých Heřmanicích
 • Popis: Situační plán vznikl na podkladě Digitálního modelu reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), který je výstupem z leteckého laserového skenování (LLS) provedeného v letech 2009-2013.
  Zpracování plánu bylo provedeno v programu ArcGIS - desktopová verze ArcMap.
  Situační plán je vyhotoven v měřítku 1:500 a v referenčních souřadnicových systémech S-JTSK East-North (EPSG: 5514) a Bpv (EPSG: 5705).
  Situační plán lze ve vektorové podobě (.shp) získat na vyžádání na Katedře geomatiky, FSv ČVUT v Praze. - Ing. Z. Poloprutský, e-mail: zdenek.poloprutsky@fsv.cvut.cz, nebo ve Východočeském muzeu v Pardubicích - Mgr. M. Cejpová, e-mail: cejpova@vcm.cz.
  Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS17/068/OHK1/1T/11.

  Podkladová data: ©ČÚZK, web: geoportal.cuzk.cz

  Situační plán lze ve formátu PDF stáhnout zde a doplňující přílohy a zde.

 • 2. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Situační plán středověkého opevněné lokality v Kněžicích
 • Popis: Situační plán vznikl na podkladě Digitálního modelu reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), který je výstupem z leteckého laserového skenování (LLS) ČR provedeného v letech 2009-2013.
  Zpracování plánu bylo provedeno v programu ArcGIS - desktopová verze ArcMap.
  Situační plán je vyhotoven v měřítku 1:500 a v referenčních souřadnicových systémech S-JTSK East-North (EPSG: 5514) a Bpv (EPSG: 5705).
  Situační plán lze ve vektorové podobě (.shp) získat na vyžádání na Katedře geomatiky, FSv ČVUT v Praze - Ing. Z. Poloprutský, e-mail: zdenek.poloprutsky@fsv.cvut.cz, nebo ve Východočeském muzeu v Pardubicích - Mgr. M. Cejpová, e-mail: cejpova@vcm.cz.
  Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS17/068/OHK1/1T/11.

  Podkladová data: ©ČÚZK, web: geoportal.cuzk.cz

  Situační plán lze ve formátu PDF stáhnout zde a doplňující přílohy a zde.

 • 3. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Situační plán středověkého opevněné lokality v Moravanech
 • Popis: Situační plán vznikl na podkladě Digitálního modelu reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), který je výstupem z leteckého laserového skenování (LLS) ČR provedeného v letech 2009-2013.
  Zpracování plánu bylo provedeno v programu ArcGIS - desktopová verze ArcMap.
  Situační plán je vyhotoven v měřítku 1:500 a v referenčních souřadnicových systémech S-JTSK East-North (EPSG: 5514) a Bpv (EPSG: 5705).
  Situační plán lze ve vektorové podobě (.shp) získat na vyžádání na Katedře geomatiky, FSv ČVUT v Praze - Ing. Z. Poloprutský, e-mail: zdenek.poloprutsky@fsv.cvut.cz, nebo ve Východočeském muzeu v Pardubicích - Mgr. M. Cejpová, e-mail: cejpova@vcm.cz.
  Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS17/068/OHK1/1T/11.

  Podkladová data: ©ČÚZK, web: geoportal.cuzk.cz

  Situační plán lze ve formátu PDF stáhnout zde a doplňující přílohy a zde.


  2016

 • 1. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Situační plán výšinného opevněného sídliště Radkov
 • Popis: Situační plán vznikl na podkladě digitálního modelu reliéfu (DMR), který je výstupem z provedeného leteckého laserového skenování (LLS), podrobného geodetického měření, georadarového (GPR) průzkumu a detailního místního šetření. Zpracování bylo provedeno v programu ArcGIS. Situační plán je vyhotoven v měřítku 1:500 a v referenčních souřadnicových systémech S-JTSK East-North (EPSG: 5514) a Bpv. Situační plán lze ve vektorové podobě (.shp) získat na vyžádání na katedře geomatiky. - Ing. Z. Poloprutský, e-mail: zdenek.poloprutsky@fsv.cvut.cz.

  Podkladová data:
  Projekt Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS15/058/OHK1/1T/11.
  Projekt NAKI: "Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech"; Dostupný on-line: http://www.historicke-cesty.cz/

  Situační plán lze ve formátu PDF stáhnout zde.

 • 2. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Analýza historického vývoje Terčina údolí - NPP
 • Popis: Soubor historických map NPP Terčino údolí u Nových Hradů georeferencovaných na aktuální mapový podklad ZABAGED
  Účel: Mapa slouží k porovnání a analýze stavů, resp. historických fází parku. Z hlediska památkové péče výstup umožňuje určení nejzachovalejšího stavu celku a zároveň úměrně umožňuje lokalizaci jednotlivých dílčích zaniklých prvků, jakými jsou např. cestní síť, hranice lesa, vodoteče, drobné stavby atd.

  Zpracování bylo provedeno v programu ArcGIS. Mapa je vyhotovena v měřítku 1:5000 a v referenčním souřadnicovém systému S-JTSK East-North (EPSG: 5514). Přesnost mapy je úměrná jejímu měřítku.
  Mapu lze ve vektorové podobě (.shp) získat na vyžádání na katedře geomatiky - Ing. Z. Poloprutský, e-mail: zdenek.poloprutsky@fsv.cvut.cz nebo od spoluautorky Bc. Š. Budíková, e-mail: sarkabudikova@gmail.com.

  Mapu lze ve formátu PDF stáhnout zde.


  2015

 • 1. 3D Mapa hustoty osídlení hl. m. Prahy
 • Popis: 3D mapa znázorňuje hustotu osídlení hl. m. Prahy prostřednictvím koncentrace bytových jednotek na jednotku plochy v měřítku města. Pro tvorbu mapy byla použita rozsáhlá geodatabáze ČÚZK, která obsahuje informace o umístění všech rezidenčních jednotek v hl. m. Praze s počtem bytů v každém domě. Vzhledem k velkému počtu dat, oblast Prahy byla rozdělena mřížkou o velikosti buněk 500x500 m. Tato mapa je součástí rozsáhlého výzkumu urbanistického tvaru hl.m. Prahy, s cílem snížení spotřeby energie v dopravě a negativních vlivů na životní prostředí.
  Mapu lze ve vektorové podobě (.shp) získat na katedře geomatiky. Kontakt: Ing. Vitalii Kostin, email: vitalii.kostin@fsv.cvut.cz Mapu ve zjednodušené digitální podobě lze stáhnout zde: zde.

 • 2. Mapa pěší dostupnosti budov hl. m. Prahy
 • Popis: Mapa znázorňuje výsledek analýzy docházkové dostupnosti všech budov v hl. m. Praze s maximální vzdálenosti 800 metrů. Pro analýzu byl použit nástroj “Urban Reachability” pro ArcGIS 10.2, vyvinutý na katedře geomatiky, který počítá index dosažitelnosti z každé jednotlivé budovy do všech ostatních budov města podél stávající silniční sítě. Pro analýzu docházkové dostupnosti byla použita pěší komunikační síť Prahy včetně chodníků a pěšin a geodatabáze ČÚZK , která obsahuje informace o umístění všech budov v hl. m. Praze. Tato mapa je součástí rozsáhlého výzkumu urbanistického tvaru hl.m. Prahy, s cílem snížení spotřeby energie v dopravě a negativních vlivů na životní prostředí.
  Mapu lze ve vektorové podobě (.shp) získat na katedře geomatiky. Kontakt: Ing. Vitalii Kostin, email: vitalii.kostin@fsv.cvut.cz Mapu ve zjednodušené digitální podobě lze stáhnout zde: zde.

 • 3. Čertova brázda - soubor map
 • Popis: Mapa znázorňuje doposud podrobně nepopsaný úsek Čertovy brázdy nalezený a zdokumentovaný ve spolupráci s Mgr. Petrem Novým ze Středočeského muzea v Roztokách. Cílem mapování byla dokumentace stávajícího stavu objektu a získání podkladů k určení původního stavu a původu/účelu objektu. Výstupem projektu jsou dvě mapy doplňující odborný článek publikovaný na konferenci. “Čertova brázda – rozdílová mapa“ zobrazuje lokalitu ve formě rozdílového výškového obrazu. Výškový obraz vznikl jako rozdíl DMT (digitálního modelu terénu) a shlazeného DMT, tímto postupem došlo ke zvýraznění drobných výškových variací. Dále jsou na mapě znázorněny profily, ve kterých proběhlo doplňující měření georadarem a pozice nalezeného terénního útvaru – Čertovy brázdy. “Čertova brázda – ortofotomapa“ zobrazuje ortofotomapu složenou ze snímků pořízených systémem RPAS (remotely piloted aircraft systém) eBee. V RGB obraze je pásmo R nahrazeno blízkým infračerveným pásmem. V mapě jsou vyznačeny vlícovací body zaměřené GPS RTK a použité při tvorbě ortofotomapy. Ortofotomapa je zobrazena na podkladě stínovaného reliéfu.
  Mapu lze ve vektorové podobě (.shp) získat na katedře geomatiky. Kontakt: Ing. Martina Faltýnová, email: martina.faltynova@fsv.cvut.cz Mapy ve zjednodušené digitální podobě lze stáhnout zde: Čertova brázda – ortofotomapa, Čertova brázda – rozdílová mapa.

 • 4. Mapa spojitosti (betweenness) městského prostředí hl. m. Prahy
 • Popis: Mapa znázorňuje výsledek analýzy spojitosti všech budov v hl. m. Praze s maximální vzdálenosti 800 metrů. Pro analýzu byl použit nástroj “Urban Reachability” pro ArcGIS 10.2, vyvinutý na katedře geomatiky. Index spojitosti ukazuje, jak často budova "i" leží na nejkratších cestách mezi jednotlivými body městského prostředí podél stávající silniční sítě a v mezích určité vzdálenosti. Pro analýzu spojitosti byla použita pěší komunikační síť Prahy včetně chodníků a pěšin a geodatabáze ČÚZK, která obsahuje informace o umístění všech budov v hl. m. Praze. Tato mapa je součástí rozsáhlého výzkumu urbanistického tvaru hl.m. Prahy, s cílem snížení spotřeby energie v dopravě a negativních vlivů na životní prostředí.
  Mapu lze ve vektorové podobě (.shp) získat na katedře geomatiky. Kontakt: Ing. Vitalii Kostin, email: vitalii.kostin@fsv.cvut.cz Mapu ve zjednodušené digitální podobě lze stáhnout zde: zde.

 • 5. Mapa blízkosti (closeness) budov hl. m. Prahy
 • Popis:Mapa znázorňuje výsledek analýzy blízkosti všech budov v hl. m. Praze bez omezení vzdáleností. Pro analýzu byl použit nástroj “Urban Reachability” pro ArcGIS 10.2, vyvinutý na katedře geomatiky. Index blízkosti ukazuje, do jaké míry budova "i" je v blízkosti všech ostatních budov podél nejkratší cesty ve stávající silniční sítě. Pro analýzu blízkosti byla použita dopravní síť Prahy včetně chodníků a pěšin a geodatabáze ČÚZK, která obsahuje informace o umístění všech budov v hl. m. Praze. Tato mapa je součástí rozsáhlého výzkumu urbanistického tvaru hl.m. Prahy, s cílem snížení spotřeby energie v dopravě a negativních vlivů na životní prostředí.
  Mapu lze ve vektorové podobě (.shp) získat na katedře geomatiky. Kontakt: Ing. Vitalii Kostin, email: vitalii.kostin@fsv.cvut.cz Mapu ve zjednodušené digitální podobě lze stáhnout zde: zde.

 • 6. Mapa přímosti (straightness) urbanistické sítí hl. m. Prahy
 • Popis:Mapa znázorňuje výsledek analýzy přímosti urbanistické sítí spojující všechny budovy v hl. m. Praze s maximální vzdálenosti 800 metrů. Pro analýzu byl použit nástroj “Urban Reachability” pro ArcGIS 10.2, vyvinutý na katedře geomatiky. Index přímosti ukazuje blízkost nejkratších cest mezi budovou "i" a dalšími budovy v mezích určité vzdálenosti podél stávající silniční sítě. Pro analýzu přímosti byla použita pěší komunikační síť Prahy včetně chodníků a pěšin a geodatabáze ČÚZK, která obsahuje informace o umístění všech budov v hl. m. Praze. Tato mapa je součástí rozsáhlého výzkumu urbanistického tvaru hl.m. Prahy, s cílem snížení spotřeby energie v dopravě a negativních vlivů na životní prostředí.
  Mapu lze ve vektorové podobě (.shp) získat na katedře geomatiky. Kontakt: Ing. Vitalii Kostin, email: vitalii.kostin@fsv.cvut.cz Mapu ve zjednodušené digitální podobě lze stáhnout zde: zde.

  2014

 • 1. Mapa absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR v pásmu Západ 2013
 • Popis:Mapa tvoří jeden z výstupů rozborů přesnosti prováděných na produktu Orofoto ČR, který vytváří Zeměměřický úřad ve spolupráci s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem. Hodnoty absolutní polohové chyby byly vypočítány z rozdílů souřadnic geodeticky zaměřených kontrolních bodů a souřadnic identických bodů odečtených pointací kurzorem na georeferencovaném Ortofotu ČR. Pro analýzu bylo použito 927 bodů rovnoměrně pokrývajících celé území pásma Západ 2013. Jednalo se o zhušťovací a trigonometrické body se střední souřadnicovou chybou menší než 0,06m. Souvislé pokrytí celého pásma bylo získáno interpolací metodou kriging.

 • 2. Mapa historického vývoje využiti území ve hl.m. Praha, 1986.
 • Popis:Obsahem mapy jsou zpracovaná data popisující historický vývoj využití území ve městě Praha v prostředí GIS v roce 1986. Data jsou ve formátu shape file. Data byla převedena do digitální podoby z územních plánů (které byly poskytnuté Institutem Plánování a Rozvoje hl. m. Prahy) a leteckých snímků. Mapa obsahuje 8 skupin tříd využití území pokrývající intravilán a administrativní území města. Mapa je součástí řady historických územních plánů, které jsou používané pro kompletní analýzu urbanistického a dopravního rozvoje hl. m. Prahy.
  Mapu lze ve vektorové podobě (.shp) získat na katedře geomatiky. Kontakt: Ing. Vitalii Kostin, email: vitalii.kostin@fsv.cvut.cz Mapu ve zjednodušené digitální podobě lze stáhnout zde: zde.

  2013

 • 1. Mapa absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR v pásmu Východ 2012
 • Popis:Mapa tvoří jeden z výstupů rozborů přesnosti prováděných na produktu Orofoto ČR, který vytváří Zeměměřický úřad ve spolupráci s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem. Hodnoty absolutní polohové chyby byly vypočítány z rozdílů souřadnic geodeticky zaměřených kontrolních bodů a souřadnic identických bodů odečtených pointací kurzorem na georeferencovaném Ortofotu ČR. Pro analýzu bylo použito 1205 bodů rovnoměrně pokrývajících celé území pásma Východ 2012. Jednalo se o zhušťovací a trigonometrické body se střední souřadnicovou chybou menší než 0,06m. Souvislé pokrytí celého pásma bylo získáno interpolací metodou kriging.
  Mapu lze ve zjednodušené digitální podobě stáhnout zde: zde.

 • 2. Specializovaná mapa s odborným obsahem: 3D mapa areálu zámku ve Chvatěrubech (okres Mělník)
 • Popis: 3D mapa vznikla na podkladě existující plánové dokumentace zámku, získaných dat leteckého laserového skenování (DMR5G) a přímého měření v areálu. Pro měření byly použity převážně geodetické metody.
  Součástí projektu bylo také vytvoření několika svislých řezů lokalitou a vytvoření několika 3D rekonstrukcí hypotetického stavu objektu v předem zvolené historické etapě.
  3D mapu lze ve vektorové podobě (.dgn) získat na vyžádání na Katedře geomatiky, FSv ČVUT v Praze - Ing. J. Hodač, PhD., e-mail: hodac@fsv.cvut.cz, nebo Ing. Z. Poloprutský, e-mail: zdenek.poloprutsky@fsv.cvut.cz.

  Podkladová data: ©ČÚZK, web: geoportal.cuzk.cz

  Mapu ve formátu PDF lze stáhnout zde.


  2012

 • 1. Polohová chyba kontrolních bodů na Ortofotu ČR v pásmu Západ 2011
 • Popis: Mapa tvoří jeden z výstupů rozborů přesnosti prováděných na produktu Orofoto ČR, který vytváří Zeměměřický úřad ve spolupráci s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem. Hodnoty polohové hyby byly vypočítány z rozdílů souřadnic geodeticky zaměřených kontrolních bodů a souřadnic identických bodů odečtených pointací kurzorem na georeferencovaném Ortofotu ČR. Pro analýzu bylo použito 509 bodů rovnoměrně pokrývajících celé území pásma Západ. Jednalo se o body vstupující do automatické aerotriangulace (postup pro georeferencování leteckých měřických snímků). Z toho důvodu nelze mluvit o absolutní polohové přesnosti ortofota, protože se na těchto bodech projeví chyba z georeferencování snímků minimálně. Výsledky lze chápat jako souhrn všech ostatních vlivů působících na přesnost ortofota (především pak nepřesnost digitálního modelu reliéfu). Souvislé pokrytí celého pásma bylo získáno interpolací metodou kriging.
  Mapu lze ve zjednodušené digitální podobě stáhnout zde: zde.

 • 2. Soubor map vegetačního pokryvu Krušných hor v letech 1978, 1986, 1989, 1998, 2004 a 2011
 • Popis: Soubor map vegetačního pokryvu z šesti různých let vychází z dat družice Landsat. Ta je vzhledem k svému dlouhodobému působení na oběžné dráze ideální pro tento druh analýz. Jednotlivé mapy ukazují složení zemského povrchu s důrazem na skladbu lesa v daném roce. Součástí map jsou i grafy ukazující procentuální znázornění různých druhů lesního porostu a ostatních ploch.
  Mapy z jednotlivých let lze ve zjednodušené digitální podobě získat na katedře mapování a kartografie. Kontakt: Ing. Matoušková, email: eva.matouskova@fsv.cvut.cz

 • 3. Autorizovaný software: 3D Model Viewer
 • Popis: 3D Model Viewer je uživatelské rozhraní pro prohlížení vyhotovených 3D modelů. Umožňuje jednoduché prohlížení exponátů pomocí předdefinovaného ovládání. Do rozhraní lze vložit a prohlížet více exponátů(viz manuál). Uživatelské rozhraní bylo vytvořeno pomocí jazyka VRML 2.0. K jeho prohlížení je potřeba mít v PC nainstalovaný plug-in typu BS Contact nebo Cortona 3D Viewer. Možnost využití si můžete prohlédnout zde.
  SW lze stáhnout zde.
  Manuál je ke stažení zde.

 • 4. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Účelová mapa areálu Manského dvora v Kamýku nad Vltavou
 • Popis: účelová mapa vznikla na podkladě provedeného podrobného geodetického měření, detailního místního šetření a při něm pořízené fotodokumentace a také na podkladě informačních zdrojů katastru nemovitostí. Mapa je vyhotovena v měřítku 1:500 a je publikována jak v tištěné, tak digitální podobě. Součástí projektu tvorby mapy bylo také vytvoření 3D modelu/mapy lokality. Další výstupy na vyžádání - Ing. Hodač, PhD., email: hodac@fsv.cvut.cz.
  .. mapu lze ve zjednodušené digitální podobě stáhnout zde: mapa,
  .. náhled vytvořené 3D mapy/modelu je zde: 3D mapa/model.

 • 5. Specializovaná mapa s odborným obsahem: 3D mapa jádra hradu Kost a soubor fotomap jádra
 • Popis: 3D mapa vznikla na podkladě provedeného geodetického měření, detailního místního šetření a při něm pořízené fotodokumentace a také na podkladě informačních zdrojů katastru nemovitostí. Mapa je publikována v digitální podobě. Součástí projektu bylo i vytvoření souboru cca 40 detailních fotomap pro objekty jádra hradu. Tento typ výstupů byl vytvořen fotogrammetrickou metodou. Další výstupy na vyžádání - Ing. Hodač, PhD., email: hodac@fsv.cvut.cz.
  .. náhled vytvořené 3D mapy/modelu je zde: 3D mapa/model,
  .. náhled jedné z vytvořených fotomap je zde: fotomapa.

 • 6. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Detailní 3D mapa archeologického výzkumu Národní třída (Praha)
 • Popis: detailní 3D mapa vznikla na podkladě provedeného geodetického měření, fotogrammetrického snímkování a místního šetření. Mapa byla vytvořena s využitím fotogrammetrické metody obrazové korelace. Mapa je publikována v digitální podobě. Součástí projektu bylo i vytvoření souboru svislých řezů touto mapou. Další výstupy na vyžádání - Ing. Hodač, PhD., email: hodac@fsv.cvut.cz.
  .. náhled vytvořené 3D mapy/modelu je zde: 3D mapa/model,
  .. náhled jednoho z vytvořených řezů je zde: řez.

 • 7. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Soubor plánů a fotomap objektu Křížovnické sýpky ve Starém Kníně
 • Popis: Soubor plánů objektu Křížovnického sýpky vznikl na podkladě provedeného geodetického měření, podrobného místního šetření a při něm pořízené fotodokumentace. Fotomapy vnějších fasád objektu vznikly s využitím fotogrammetrické metody. Plány a fotomapy jsou vyhotoveny v měřítcích 1:50 (1:20) a jsou publikovány digitální podobě a některé také v podobě tištěné. V rámci projektu vznikly též detailní 3D modely dílčích partií objektu. Dalším výstupem projektu je komplexní dokumentace stavebně historického průzkumu objektu v podobě analytických plánů a textové části průzkumu. Výstupy na vyžádání - Ing. Hodač, PhD., email: hodac@fsv.cvut.cz.
  .. náhled jedné z vytvořených fotomap je zde: fotomapa
  .. náhled jednoho z vytvořených plánů je zde: půdorys
  .. náhled prezentace výstupů SHP: plány ČB; plány barva.

 • 8. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Tematická mapa skládky Žacléř - ortofoto, digitální model terénu a rozložení termální aktivity.
 • Popis: Soubor map z UAV (Pavelka, Řehák, Straková)- ortofoto, digitální model projektu a speciální termální mapa. Výsledky jsou originální, lokalita skládky Žacléř. Ukazují stav pro dané datum a termální aktivitu. Další výstupy na vyžádání.
  .. mapy je možno v digitální podobě jako náhled prohlédnout zde: zde.

 • 9. Autorizovaný software: Photo UnWrap (Růžička, Pavelka)
 • Popis: Speciální fotogrammetrický software pro převod válcových a kuželových ploch do podoby plánu. Je představen pod názvem Photo UnWrap se způsoby, jakými se autoři s tvorbou fotoplánů válcových a kuželových objektů vypořádali. Software je doplněn návodem pro zpracování v programu, testovacími daty a ukázkovými výstupy.Software slouží pro rozvinutí válcových a kuželových plášťů do roviny fotoplánu. Slouží pro odborníky ve fotogrammetrii, výstupy pro pracovníky památkové péče.
  SW lze stáhnout na požádání - jedná se o rozsáhlý soubor modulů. Popis zde: zde.

  Náhledy pracovních oken SW: pracovní okno a výsledek.

 • 10. Autorizovaný software: PhotoVisualisation. Zobrazení snímků do mapy dle souřadnic (Stelšovský, Pavelka)
 • Popis: Výsledek výzkumu automatické orientace digitálních pozemních snímků a vizualizace jejich polohy i směru. Výsledek je ve formě aplikace, která po nahrání snímků z fotoaparátu s GPS zjistí směr a polohu stanoviska a umístí značku do mapy. Nadstavba ArcGIS a vlastní modul. Včetně ověřování přesnosti GNSS a transformace do jiných souřadnicových systémů.Software slouží pro zobrazení snímků do mapy, definování jejich pozice, data a směru záběru. To je vhodné ve fotogrammetrii, GIS a pro dokumentační účely.
  SW lze nainstalovat, celá databáze má v komprimov aném tvaru přes 220MB: zde: zde.

  Náhledy pracovních oken SW: PhotoVisualisation.jpg.

 • 11. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Tematická mapa historické důlní činnosti na Jáchymovsku.
 • Popis: Předmětem je tematická mapa historické důlní činnosti na Jáchymovsku, vytvořená na základě leteckého laserového skenování, pozemním průzkumem ve spolupráci s geology. Ukazuje především středověká díla a zbytky po těžbě uranu. Další výstupy na vyžádání.
  .. mapy je možno v digitální podobě jako náhled prohlédnout zde (příklad Zlatý kopec): zde a (popisný článek) zde.

 • 12. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Tematická ortofotomapa hlavních fasád zámku v Litomyšli včetně nádvoří pro účely dokumentace a restaurování.
 • Popis: Tematická mapa - jedná se o soubor geometricky transformovaných ortofotomap s informacemi dalšími informacemi pro restaurování. Soubor obsahuje čtyři hlavní fasády, vnitřní fasády nádvoří. Provedeno fotogrammetricky, geodeticky a horní partie s využitím UAV (bezpilotní prostředek). Mapa slouží pro pracovníky památkové péče a restaurátory jako příprava pro restaurování sgrafit. Další výstupy na vyžádání.
  .. mapy (příklad jedné fasády)je možno v digitální podobě jako náhled prohlédnout zde: zde.

 • 13. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Soubor geometricky transformovaných fotoplánů historického objektu na hradě Grabštejn pro restaurátorské práce v interaktivní podobě.
 • Popis: Výsledek průzkumu a zaměření historického objektu - soubor geometricky transformovaných fotoplánů kaple sv.Barbory na hradě Grabštejn pro restaurátorské práce v interaktivní podobě. Vytvořeno fotogrammetrickou metodou a geodetickým zaměřením. Další výstupy na vyžádání.
  .. mapy (ukázku, jedná se o soubor desítek map a transformovaných snímků)je možno v digitální podobě jako náhled prohlédnout zde: zde.

 • 14. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Tematická mapa historických objektů v severozádpadních Čechách.
 • Popis: Tematická mapa historických objektů v severo-západních Čechách byla vytvořena na základě zapůjčených dat z ČÚZK pro výzkum na podkladě leteckého laserového skenování. Nalezena a verifikována byla celá řada objektů historických, důlních i historických vojenských objektů. Mapa byla tvořena vyhledáváním objektů a jejich verifikací na Internetu i v literatuře. Další výstupy na vyžádání.
  .. mapy (náhled, jedná se o velký soubor) je možno v digitální podobě jako náhled prohlédnout zde: zde.

 • 15. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Tematická mapa dosud nedokumentovaného geoglyfu u města Casma/Peru.
 • Popis: Výsledkem expedice v roce 2012 byla m.j. mapa nedokumentovaného geoglyfu u města Casma. Po dosažení místa s průvodcem byl geoglyf prozkoumán a geodeticky i fotogrammetricky zaměřen. Vytvořena byl tématický plán/mapa v několika datových vrstvách; výsledky budou publikován v odborné knize. Další výstupy na vyžádání.
  .. mapy je možno v digitální podobě jako náhled prohlédnout zde: zde.

 • 16. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Mapa pozůstatků středověké cesty - Via Magna
 • Popis: mapa zobrazující síť úvozů staré zemské stezky v okolí obce Statenice vznikla na podkladě dat leteckého laserového skenování (data poskytnuta ČUZK) a provedeného podrobného geodetického měření. Mapa je publikována digitální podobě. Součástí projektu tvorby mapy bylo také vytvoření 3D modelu lokality. Další výstupy na vyžádání - Ing. Martina Faltýnová, email: faltynova@gmail.com.
  Náhled vytvořené 3D mapy/modelu: zde.
  Mapa zobrazující směr sklonu svahu: zde.

 • 17. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Topografická mapa geoglyfů na planině Nazca
 • Popis: mapa zobrazující známé geoglyfy na planině Nazca v Peru. Geoglyfy byly rozděleny do několika skupin podle tvaru: jednoduché linie, obrazce, uzavřené a neuzavřené plochy. Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Mapa je publikována v digitální podobě. Další výstupy na vyžádání - Ing. Karolína Hanzalová, email: karolina.hanzalova@fsv.cvut.cz.
  Náhled vytvořené mapy: zde.


 • 18. FVZ - Funkční vzorek: Calibration field for lens distortion calibration
 • Popis: Calibration field for lens distortion calibration consist of a several 1 m squared boards. Each board holds several tens of targets used for calibration. The visible side of the target is made of a 1 cm long fiber optic, which is lighted from the other end by a small light bulb. The light bulb and the fiber optic are assembled to each other by a set of tubes. The outer aluminum tube covering the whole assemblage holds the target embed in the board. The light bulbs are connected to the chain, which can be plugged in to electricity. The advantage of such a calibration field over the other standard calibration fields is the pin-size of the targets which enables to get the point spread function of the optical system and also to calibrate optical systems out of focus.
  Description: zde.


 • 19. Autorizovaný software: Dynamic Deformation Measurement
 • Popis: The software Dynamic Deformation Measurement is aimed on the measuring of the dynamic deformation of all kinds of objects, even in a high temperature environment. It is based on the photogrammetric method, which uses two or more digital cameras for data acquisition. The software consists of a several modules for determining the parameters of exterior orientation of cameras, image pre-processing, point tracking by image correlation technique, computation of 3D Cartesian point coordinates, determination of measured object deformations and module for graphical output and animation of deformation progress.
  Description: zde.


 • 20. Autorizovaný software: Lens Distortion Calibraton Using Pinhole Element
 • Popis: Software Lens Distortion Calibration Using Pinhole Element is aimed on estimation of the lens distortion. Accurate knowledge of the lens distortion is essential for applications using the lens for measurement purposes. The software uses a new method (patent 2013-133 pending) for the estimation, which is based on comparison of two images, taken firstly with the lens to be measured and secondly with the pinhole element, while keeping the same position of the tripod and camera body. The calibration field consists of a several tens of targets, which do not need to be measured. The software also computes the principal distance and principal point location of the camera.
  Description: zde.


 • 21. Autorizovaný software: Ortho-range image from point cloud
 • Popis: Software "Ortho-range image from point cloud" is aimed on processing 3D scanner datasets. The software has a functions for transforming large 3D point cloud datasets from 3D scanners into a various types of ortho-image (high in greyscale, high in hypsometry colour, intensity, colour, density in greyscale, density with colour and minimax in greyscale ortho-image) and range-image (range in greyscale, range in hypsometry colour, intensity and colour range-image) types of 2D raster data. There is also a function for DTM (digital terrain model) ground segmentation from vegetation and other disturbance areas. The main contribution of the software to the state of the art of similar software is the self-developed function for density in greyscale and density with colour ortho-image. The software is able to process the data in a batch mode also.
  Description: zde.


  2011 (některé výstupy byly do RIV vloženy z technických důvodů až 2012)

 • 1. Autorizovaný software: HDR plan
 • Popis: Grafické rozhraní bylo generováno pomocí nástroje GUIDE. Byla vytvořena dvě grafická okna. První slouží k výběru fotografií a volbě nastavení tvorby HDR obrazu z vybraných fotografií. Druhé okno, které je aktivováno po dokončení výpočtu HDR obrazu, obsahuje volby pro uložení HDR obrazu a mapování tonality.
  SW lze stáhnout zde: zde.

  Náhledy pracovních oken SW HDR plan: HDR 1 a HDR 2.

 • 2. Specializovaná mapa s odborným obsahem
 • Popis: Interactive thematic map of selected objects for CIPA 2011
  mapu lze najít na: zde.

 • 3. Specializovaná mapa s odborným obsahem
 • Popis: Mapa památek v severním Iráku, Výsledky několika expediác do Kurdistánu.
  mapu lze najít na: zde.

 • 4. Specializovaná mapa s odborným obsahem
 • Popis: Tématická mapa madrasy v Amádiji. Archeologický průzkum, zaměření a virtuální rekonstrukce. Další výstupy na vyžádání.
  Mapu lze ve zjednodušené digitální podobě stáhnout zde.

 • 5. Specializovaná mapa s odborným obsahem
 • Popis: Tématická mapa - dokumentace kostela San Xavier v Peru. Výsledek z expedice Peru 2008.Další výstupy na vyžádání.
  mapu lze ve zjednodušené digitální podobě stáhnout zde: zde.

 • 6. Specializovaná mapa s odborným obsahem
 • Popis: Tématická mapa - dokumentace haciendy de la Peňa v Peru. Výsledek z expedice Peru 2008.Další výstupy na vyžádání.
  mapu lze ve zjednodušené digitální podobě stáhnout zde: zde.

 • 7. Autorizovaný software: SIMphoto
 • Popis: Software SIMphoto je určen pro vytváření fotoplánů. Software řeší základní úlohy jednosnímkové fotogrammetrie od odstranění distorze vstupních snímků, přes různé typy obrazových transformací až po tvorbu výstupů (např. tisk do pdf). Při vytváření software bylo využito open-source konceptu - jde tedy o free software.
  .. SW lze stáhnout zde: zde.

 • 8. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Účelová mapa areálu křižovnického dvora ve Starém Kníně
 • Popis: účelová mapa vznikla na podkladě provedeného geodetického měření, podrobného místního šetření a při něm pořízené fotodokumentace a také na podkladě informačních zdrojů katastru nemovitostí. Mapa je vyhotovena v měřítku 1:500 a je publikována jak v tištěné, tak digitální podobě. Další výstupy na vyžádání.
  .. mapu lze ve zjednodušené digitální podobě stáhnout zde: zde.

 • 9. Specializovaná mapa s odborným obsahem: 3D mapa areálu muzea vesnických staveb ve Vysokém Chlumci
 • Popis: 3D mapa areálu muzea vesnických staveb ve Vysokém Chlumci vznikla na podkladě kombinace různých metod sběru dat. Pro dokumentaci objektů skanzenu byla použita fotogrammetrie. Digitální model terénu vznikl s využitím podkladů topografické databáze ZABAGED. Při konstrukci 3D mapy byly dále využity historické mapy (rakouský stabilní katastr), digitální ortofoto území, stavební výkresy některých objektů a na místě pořízená fotodokumentace. Interaktivní podoba 3D mapy je prezentována na internetu. Další výstupy na vyžádání.
  .. mapu lze v digitální podobě prohlédnout zde: zde.

  2010

 • 1. Autorizovaný software: Software pro optimalizaci parametrů vnitřní orientace kamery
 • Popis: Software pro optimalizaci parametrů vnitřní orientace kamery umožňuje transformace mezi různými matematickými modely popisu vnitřní orientace kamery. Obsahuje několik metod pro balancování konstanty komory. Obsahuje funkci pro převod jedné kamery do druhé. Umožňuje pořizovat mnoho grafických výstupů ve formě grafů a tabulek. Tento software je napsán v jazyce Matlab.
  popis SW: zde.


  2009

 • 1. Autorizovaný software: Software optický korelační skener (SOKS)
 • Popis: Tento program je určen pro zařízení OKS - optický korelační skener. Slouží pro ovládání pohybu kamery a výpočet mračna bodů ze série snímků na základě metody obrazové korelace.
  popis SW: zde.

 • 2. FVZ - Funkční vzorek: Optický korelační skener OKS
 • Popis: Zařízení "Optický korelační skener OKS" je určeno pro prostorové plně automatizované skenování blízkých předmětů na principu postupného snímání objektu motorizovanou digitální kalibrovanou komorou.
  popis zařízení: zde.


  2008

 • 1. Autorizovaný software: Software Point Cloud Manager 1.0
 • Popis: Software Point Cloud Manager 1.0 is created for managing of points cloud in close range laser scanning and creating of better results in meshing.
  description of the SW: zde.


  vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
  copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
  platné ke dni 2018-10-17 15:51:33