Bakalářské práce

Při hledání témat pro bakalářské práce se soustřeďuji především na problematiku měřické dokumentace historických objektů. Škála používaných měřických metod se neomezuje pouze na fotogrammetrii (používány jsou také geodetické metody či laserové skenování ..). Očekávanými výsledky prací jsou 2D výkresová dokumentace a 3D modely objektů. Návazně jsou také řešeny projekty týkající se využití takto vzniklých prostorových dat pro účely presentace objektu, pro 3D informační systémy objektů či pro bádání o objektech.

Hlavní tématické okruhy:

1. měřická dokumentace historických objektů - 2D, 3D výstupy; metody - fotogrammetrie, geodetické metody, laserové skenování ..

2. 3D modely a jejich využití - historické objekty, areály, města: vizualizace, analýza modelů + rekonstrukce zaniklých konstrukcí aj.

3. kvalitativní a kvantitativní výzkumy a dotazníková šetření v oblasti zájmu (fotogrammetrie, dokumentace historických objektů aj.)

4. programování - drobné programy použitelné ve fotogrammetrii (např. transformace snímků ...)

5. další témata dle domluvy a zájmu

pozn.: okruhy se často prolínají.

Práce

probíhající

obhájené

           aktualizace 12.07.2018 (JH)

2018 - 2019

 

Náhlinger David

Měřická dokumentace historického objektu / Testování FTG APPs - 3D scanning

klíčové pojmy

bude upřesněno

obhajoba 19.06

bude upřesněno

50

Základní informace k práci jsou ke stažení xx.

 

2017 - 2018

 

Cehák Vojtěch

Výstupy odvozené z detailních 3D modelů historických objektů/míst – specifika tvorby pro účely stavebněhistorických bádání

klíčové pojmy

mračno bodů, síťový 3D model, odvozené 2D výstupy - hypsometrie + ortofoto

obhájeno 18.06

práce výzkumné povahy

49

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Přibyl Tomáš

Hradiště Bouda u Čimelic (okr. Písek) – analýza geometrické struktury pravěkého kamenného ohrazení

klíčové pojmy

pozemní laserové skenování, analýza dat, digitální model terénu, archeologie

obhajoba 19.02

práce probíhá ve spolupráci s pracovištěm Archeologického ústavu AV ČR - Dr. Dagmar Dreslerová

48

Základní informace k práci jsou ke stažení xx.

 

2016 - 2017

Zikmundová Monika

BIM v památkové praxi, možnosti a výzvy – kvalitativní výzkum současného stavu

klíčové pojmy

kvalitativní průzkum, dotazník, strukturovaný rozhovor, BIM

obhájeno 17.06

práce probíhá ve spolupráci s Ing. Zdeňkem Poloprutským - cíl získání ,,hodnověrné informační základny,, pro disertační práci

47

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Ledecká Kristýna

Měřická dokumentace části Druhé brány na hradě Andělská hora (okres Karlovy Vary)

klíčové pojmy

laserové skenování, 3D model, 2D ortofoto, metoda obrazové korelace

obhájeno 18.02

práce probíhá ve spolupráci s pracovištěm Národního památkového ústavu v Lokti - Mgr. Filip Prekop

46

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

2015 - 2016

Pexa Ladislav

Hrad Grabštejn (Liberec) - měřická dokumentace vybrané části

klíčové pojmy

stavební dokumentace, 3D model, geodetické zaměření

obhájeno 16.06

práce probíhá ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Cejpovou (doktorandka - Východočeské muzeum Pardubice)

45

Základní informace k práci jsou ke stažení xx.

 

Rýglová Hana

Distorze objektivu - možnosti odstranění jejího vlivu ze snímků

klíčové pojmy

fotoplán, kalibrace, zkreslení objektivu, testování, analýza

obhájeno 16.06

práce výzkumné povahy

44

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Švejda Jan

Dům Hostouň č.p. 112 (Kladno) - tvorba 3D modelu objektu v kontextu centra obce

klíčové pojmy

3D model, geodetické měření, GPS, CAD MicroStation

obhájeno 16.06

práce probíhá ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR - Mgr. Ludmila Hůrková

43

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Nesrstová Karolína

Usedlost Trstěnice č.p. 2 (Litomyšl) - tvorba 3D modelu z dat laserového skenování

klíčové pojmy

3D model, laserové skenování, technologie, vektorizace

obhájeno 16.06

práce probíhá ve spolupráci s firmou Gefos - Ing. Ivana Kociánová

42

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Mikeš Jakub

Dům Thunovská č.p. 181/III (Praha 1) - měřická dokumentace vybrané části

klíčové pojmy

fotoplán, sdružený fotoplán, kalibrace kamery

obhájeno 17.06

práce probíhá ve spolupráci s archeologickým odborem pražského NPÚ - Ing. arch. Matouš Semerád

41

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Vášová Barbora

Dům Thunovská č.p. 181/III (Praha 1) - měřická dokumentace vybrané části

klíčové pojmy

fotoplán, 3D model, klenba, laserové skenování

obhájeno 16.06

práce probíhá ve spolupráci s archeologickým odborem pražského NPÚ - Ing. arch. Matouš Semerád

40

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Richtrová Zuzana

Horní tvrz Kestřany (Písek) - měřická dokumentace vybrané části

klíčové pojmy

stavební dokumentace, 3D model, klenba, laserové skenování

obhájeno 16.06

práce probíhá ve spolupráci s doc. Michaelem Ryklem (Ústav teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT)

39

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Doležalová Kristýna

Horní tvrz Kestřany (Písek) - měřická dokumentace vybrané části

klíčové pojmy

fotoplán, stavební dokumentace, 3D model, laserové skenování

obhájeno 17.02

práce probíhá ve spolupráci s doc. Michaelem Ryklem (Ústav teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT)

38

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

2013 - 2014

Kaválek Pavel

Kalibrace kamery a její vliv na kvalitu výstupů - software Agisoft

klíčové pojmy

metoda obrazové korelace, Agisoft PhotoScan, Cloud Compare, kalibrace, testování, testovací pole

obhájeno 14.06.26

práce výzkumné povahy ..

37

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Špaček Filip

Divadlo Archa Praha - měřická dokumentace velkého sálu

klíčové pojmy

měřická dokumentace, stavební výkresy (půdorysy + podélný řez), účelová plánová dokumentace, interaktivní PDF

obhájeno 14.06.26

práce probíhá ve spolupráci s divadlem Archa - Viktor Zborník

36

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Larina Alexandra

Nový hrad u Kunratic - tvorba detailního 3D modelu vybrané části

klíčové pojmy

laserové skenování, skener Surphaser, Geomagic Studio, detailní 3D model, výkres pohled, měřická dokumentace

obhájeno 14.06.26

práce probíhá ve spolupráci s archeologickým odborem pražského NPÚ - PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

35

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Kutišová Monika

Nový hrad u Kunratic - tvorba detailního 3D modelu vybrané části

klíčové pojmy

metoda obrazové korelace, Agisoft PhotoScan, Geomagic Studio, detailní 3D model, výkres pohled, měřická dokumentace

obhájeno 14.06.26

práce probíhá ve spolupráci s archeologickým odborem pražského NPÚ - PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

34

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Haupt Lukáš

Postprocesing a správa digitálních snímků v pozemní fotogrammetrii

klíčové pojmy

metodika, testování, digitální snímek, postprocesing, Adobe Lightroom

obhájeno 14.06.26

práce probíhá ve spolupráci s Ing. Jiřím Vidmanem (fotograf, fotogrammetr, geodet)

33

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Půbal Milostav

Hrad Kost (okr. Jičín) - tvorba fotoplánu pláště malé věže

klíčové pojmy

fotoplán, rozvinutí, PhotoUnWrap, metodika, testování

obhájeno 14.06.26

práce probíhá ve spolupráci s Mgr. Michalem Panáčkem (památkář - stavební historik)

32

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Řáda Tomáš

Dům U Kamenného zvonu (Praha) - měřická dokumentace části sklepení

klíčové pojmy

měřická dokumentace, stavební výkresy - půdorys a řez, fotoplán

obhájeno 14.06.26

práce probíhá ve spolupráci s doc. Michaelem Ryklem (Ústav teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT)

31

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Tichá Marie

Zámek Třebešice (okr. Benešov) - vyšetření geometrie vybraných kleneb

klíčové pojmy

laserové skenování, klenba, analýza geometrie, tvorba řezů, Geomagic Studio, stavební historie, mezioborový dialog

obhájeno 14.06.26

práce probíhá ve spolupráci s doc. Michaelem Ryklem (Ústav teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT)

30

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

2012 - 2013

Ouřada Vladimír

Měřická dokumentace části zámku ve Chvatěrubech (okr. Mělník)

klíčové pojmy

fotoplán, měřická dokumentace, TopoL, kalibrace, postprocessing

obhájeno 13.06

práce probíhá ve spolupráci s Ústavem teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT

29

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

2012 - 2011

Tröstl Martin

Testování vlivu vybraných parametrů na kvalitu fotoplánu

klíčové pojmy

fotoplán, software SIMphoto, distorze, vlícovací podklad, konfigurace snímků, kalibrace kamery

obhájeno 12.06

stránky software SIMphoto jsou zde

28

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Boháč Ondřej

Autodesk 123D Catch - testování nástroje pro tvorbu detailních 3D modelů

klíčové pojmy

optický korelační systém, webová služba, testování, detailní 3D model, technologie

obhájeno 12.06

stránky projektu Autodesk 123D Catch jsou zde

27

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Poloprutský Zdeněk

Kostel sv. Bartoloměje Mochov - fotogrammetrická dokumentace vybraných částí

klíčové pojmy

fotogrammetrická dokumentace, fotoplán, optický korelační systém, žebrová klenba, kalibrace kamery

obhájeno 12.06

práce probíhá ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích

26

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Míková Helena

Tvorba 3D modelu kaple Máří Magdaleny Kláštera Sv. Anežky České

klíčové pojmy

optický korelační systém, geodetické měření, 3D model, stavební vývoj, kalibrace kamery

obhájeno 12.06

práce probíhá ve spolupráci s Národní galerií v Praze

25

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Bartošová Dana

Tvorba 3D modelu ambitu minoritů Kláštera Sv. Anežky České

klíčové pojmy

optický korelační systém, geodetické měření, 3D model, stavební vývoj, kalibrace kamery

obhájeno 12.06

práce probíhá ve spolupráci s Národní galerií v Praze

24

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

2010 - 2011

Vaverka Petr

Via Sancta - měřická a fotogrammetrická dokumentace

klíčové pojmy

optické skenování, PhotoModeler, aplikace technologie, 2D výkresy, 3D model, kaple

obhájeno 11.06

práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a společností Ultreia

23

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Kulík Tomáš

Johanitská komenda Český dub - fotogrammetrická dokumentace časti sálu

klíčové pojmy

optické skenování, PhotoModeler, 3D model, aplikace technologie, klenba

obhájeno 11.06

práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Podještědským muzeem

22

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Petřík Jan

Měřická a fotogrammetrická dokumentace kaple sv. Šimona Stylity

klíčové pojmy

optické skenování, PhotoModeler, aplikace technologie, 2D výkresy, 3D model, kaple

obhájeno 11.06

Práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú.o.p. v Praze

21

Základní informace k práci jsou ke stažení zde .... info k objektu v projektu PhotoPa

   

Pospíšil Ondřej

Via Sancta - tvorba informačního systému o poutní cestě

klíčové pojmy

mapové podklady, databáze, GIS, web, Via Sancta

obhájeno 11.06

práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a společností Ultreia

20

Základní informace k práci jsou ke stažení zde .. a výsledný web cesty je zde.

   

Svobodová Petra

Johanitská komenda Český dub - fotogrammetrická dokumentace časti sálu

klíčové pojmy

optické skenování, PhotoModeler, 3D model, aplikace technologie, klenba

obhájeno 11.06

práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Podještědským muzeem

19

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

2009 - 2010

Frydecký Lukáš

Fotogrammetrická dokumentace archeologického průzkumu - Praha, Národní třída

klíčové pojmy

průseková fotogrammetrie, jednosnímková fotogrammetrie, fotoskener, PhotoModeler

obhájeno 10.06

Práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú.o.p. v Praze

18

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Ďoubal Jan

Kombinace geodetických a fotogrammetrických dat v jednom výstupu - tvrz Popovice u Benešova

klíčové pojmy

jednosnímková fotogrammetrie, geodetické zaměření řezů

obhájeno 10.06

Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem dějin architektury a umění Fakulty architektury ČVUT.

17

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Junová Radka

Průseková fotogrammetrie ve vnitřních prostorách

klíčové pojmy

ověření použitelnosti metody + nalezení vhodné technologie/metodiky

obhájeno 10.06

průseková metoda, PhotoModeler, testování, metodika

16

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Buttorazová Eva

Digitální fotogrammetrická stanice PhoTopoL v aplikacích pozemní stereofotogrammetrie

klíčové pojmy

vytvoření testovacího pole + ověření možností software + nalezení vhodné technologie/metodiky

obhájeno 10.06

stereofotogrammetrie, PhoTopoL, testování, metodika

15

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Dolista Jan

PhotoModeler Scanner v6 - možnosti software a postupy v pozemních aplikacích

klíčové pojmy

optické skenování, PhotoModeler, metodika, testování

obhájeno 10.06

ověření možností software + nalezení vhodné technologie/metodiky

14

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

2008 - 2009

Dzurov Martin

Fotogrammetrické vyhodnocení budov pro interaktivní model historického centra města Český Krumlov

klíčové pojmy

průseková fotogrammetrie, PhotoModeler, 3D model

obhájeno 09.08.31

Práce probíhá ve spolupráci s občanským sdružením KRAJINAK.

13

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Dudek Jindřich

Rekonstrukce geometrické podoby zaniklé klenby z fotogrammetrických dat - kostel sv. Mikuláše, Potvorov (okres Plzeň-sever)

klíčové pojmy

stereofotogrammetrie, PhoTopoL, 3D model, klenba

obhájeno 09.08.31

Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem dějin architektury a umění Fakulty architektury ČVUT.

12

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Bílá Zdeňka

Tvorba digitálního 3D modelu objektu - mlýn Radešice (okres Příbram)

klíčové pojmy

3D model, metodika, plánová dokumentace

obhájeno 09.08.31

Práce probíhá ve spolupráci s Muzeem vesnických staveb Vysoký Chlumec (pobočka Hornického muzea Příbram).

11

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Čížek David

Tvorba jednoduchého software pro jednosnímkovou fotogrammetrii

klíčové pojmy

software, open source, geometrické transformace, obrazová data

obhájeno 09.08.31

...........

10

Základní informace k práci jsou ke stažení zde. Vytvořený program je ke stažení odsud.

   

Placatka Petr

Geometrické zkreslení snímků (distorze) - možnosti jeho odstranění

klíčové pojmy

kalibrace, zkreslení obrazu, free software, PhotoModeler

obhájeno 09.08.31

............

9

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

2007 - 2008

Balek Jan

Zjednodušené technologické postupy zpracování projektů průsekovou fotogrammetrií

klíčové pojmy

průseková fotogrammetrie, přesnost, kalibrace, technologický postup, jednoduché metody

obhájeno 08.09.01

použití digitálních neměřických komor + nahrazení geodetického zaměření jinými postupy

8

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Seberová Adéla

Tvorba fotoplánů s využitím zjednodušených technologických postupů

klíčové pojmy

jednosnímková fotogrammetrie, fotoplán, přesnost, kalibrace, technologický postup, jednoduché metody

obhájeno 08.09.01

použití digitálních neměřických komor + tvorba vlícovacího podkladu průsekovou fotogrammetrií

7

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Nedvědová Hana

Rekonstrukce zaniklých částí objektu ze starých snímků, kreseb a maleb (objekt - tvrz Cuknštejn u ČB)

klíčové pojmy

středové promítání, rekonstrukce geometrické podoby, historický snímek+kresba+malba, metodika

obhájeno 08.09.02

............

6

Základní informace k práci jsou ke stažení .......

 

Pleyer Petr

Rekonstrukce podoby klenby pomocí dat laserového skenování (objekt - hrad Krakovec u Rakovníka)

klíčové pojmy

laserové skenování, 3D modelování, vizualizace, Callidus, hrad Krakovec

obhájeno 08.09.02

Práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú.o.p. středních Čech.

5

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

   

Brejníková Lucie

Rekonstrukce podoby klenby pomocí dat laserového skenování (objekt - hrad Krakovec u Rakovníka)

klíčové pojmy

laserové skenování, 3D modelování, vizualizace, Callidus, hrad Krakovec

obhájeno 08.09.01

Práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú.o.p. středních Čech.

4

Základní informace k práci jsou ke stažení .......

 

Gašparík Marek

Vytvoření 3D modelu jihovýchodní části tvrze Cuknštejn (okres České Budějovice) na podkladě existující plánové dokumentace

klíčové pojmy

3D modelování, vizualizace, plánová dokumentace, CAD MicroStation, tvrz Cuknštějn

obhájeno 08.09.01

Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem dějin architektury a umění Fakulty architektury ČVUT.

2

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

2006 - 2007

Klečková Tereza

Fotogrammetrické firmy v regionu Čechy a možnosti uplatnění v nich - průzkum současného stavu

klíčové pojmy

fotogrammetrie, fotogrammetrická firma, dotazníkový průzkum, možnost uplatnění

obhájeno 07.09.04

Jaké firmy se fotogrammetrií zabývají? Jaké technologie používají a jaké jsou možnosti a podmínky pro uplatnění v nich? To jsou jen některé otázky, které byly prostřednictvím dotazníkového průzkumu zkoumány.

3

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Trnková Eva

Fotogrammetrická dokumentace části ohradní zdi státního zámku Nebílovy (okres Plzeň - jih)

klíčové pojmy

fotogrammetrie, fotoplán, digitální ortofoto, PhoTopoL, zámek Nebílovy

obhájeno 07.09.04

Práce probíhá ve spolupráci s pobočkou Národního památkového ústavu v Plzni.

1

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.