Celodenní programProgram obsahuje přes 20 zajímavých a inovativních přednášek

Zajímavá lokaceWorkshop probíhá v jedné z historických budov na náměstí v Telčí, které je součástí světového dědictví UNESCO

Sborník s ISBNVýstupem workshopu je také sborník, který obsahuje všechny prezentované příspěvky a jejich rozšířenou variantu.

Večerní programSoučástí workshopu je i večerní program zaměřený nejen na zábavu, ale i na získání nových kontaktů

Významní řečníci

John Doe

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Vedoucí katedry Geomatiky na stavební fakultě, ČVUT v Praze
Prof. Pavelka vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze v roce 1987 se specializací Dálkový průzkum Země (DPZ); doktorský titul zde obhájil v r. 1997 v oblasti DPZ. V roce 1996 nastoupil na pozici vedoucího Laboratoře fotogrammetrie po doc. Šmidrkalovi a zasloužil se o modernizaci laboratoře a přechod na digitální technologie, které byly dokonány v roce 2001. Habilitoval se v oblasti dokumentace památkových objektů metodami fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování v r. 2006 a v roce 2009 byl jmenován profesorem. Působí jako vedoucí Laboratoře fotogrammetrie, vedoucí Katedry geomatiky a proděkan pro zahraniční vztahy FSv.
Josh Thompson

doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Doc. Šíma vystudoval Zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze, kterou ukončil roku 1958 s vyznamenáním. V roce 1968 obhájil disertační práci. Svoji kariéru začal v Geodetickém a topografickém ústavu a posléze ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, kde se soustředil především na fotogrammetrii. Roku 1983 byl zbaven možnosti dále se aktivně podílet na výzkumu a do roku 1989 pracoval jako řadový geodet. Po sametové revoluci se vrátil do původního postavení a postupně se zařadil mezi přední pracovníky v rezortu zeměměřictví. Dne 1. ledna 1991 byl jmenován ředitelem Zeměměřického ústavu a 1. listopadu 1993 předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Zde působil až do svého odchodu do důchodu v září 2001. Odchodem do penze neukončil svoji vědeckou činnost a začal vyučovat geodetické předměty na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Zde se roku 2004 habilitoval. Stále patří mezi významné odborníky pro oblast obecně geodézie včetně fotogrammetrie a je předsedou Terminologické komise ČÚZK.

Čestný člen Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země od r. 2011

Témata přednášek

Hlavní témata, která budou přenášena na konferenci.

Fotogrammetrie

DPZ

Nová přístrojová technika a technologie

GIS

BIM/HBIM

Kartografie

Umělá inteligence

Virtuální a rozšířená realita

Drony

Nová řešení pro DMR/DMP ČR

Podpůrné organizace

  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients