Výuka

Informace o předmětech a výukové materiály

Výuka fotogrammetrie, DPZ a TK: • 1) Photogrammetry (study materials and lectures, in english)
 • Lectures in photogrammetry (pdf), CTU FCE, dept. of geomatics - presentation in PDF - Photogrammetry download

  Agisoft Metashape page with tutorials
  https://www.agisoft.com/support/tutorials/

  AGISOFT METASHAPE A beginner tutorial, introduction to photogrammetry
  https://www.youtube.com/watch?v=CJEOqK6TI6E

  Making 3D models of museum objects: Metashape tutorial using photogrammetry
  https://www.youtube.com/watch?v=-M6-Tp40XFg

  Exercises - download

 • 2) Remote sensing (study materials and lectures, in english)
 • Lectures in photogrammetry (pdf), CTU FCE, dept. of geomatics - presentation in PDF - download variant 1 (Shults), download variant 2 (Pavelka)

  SNAP software https://step.esa.int/main/download/snap-download/
  Tutorials https://step.esa.int/main/doc/tutorials/

  Exercises - download

  • Fotogrammetrie 1 - ZS

  Úvod do fotogrammetrie. Analogové, analytické a digitální řešení fm. úloh. Souřadnicové soustavy ve fotogrammetrii. Vnitřní a vnější orientace snímků, určování prvků orientace. Pozemní fotogrammetrie jednosnímková a stereofotogrammetrie, vzorce a přesnost. Měřické komory, analogové a analytické metody vyhodnocování měřických snímků. Letecká fotogrammetrie, její dělení. Letadla a ostatní nosiče. Projekt snímkového letu, vlícovací a podrobné body, klasifikace a místní šetření. Organizace letové služby.

  Přednášky v pdf download

  • Fotogrammetrie 2 - LS

  Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analytické a empirické řešení orientace, odhad přesnosti. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, registrátory, počítačová podpora. Mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Diferenciální překreslování, jeho přesnost, ortofoto. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie. Matematické řešení, postupy, podmínkové rovnice, analytická a digitální fotogrammetrie.

  Přednášky v pdf download

  • Fotogrammetrie 3 - ZS

  V rámci tohoto předmětu studenti samostatně zpracovávají semestrální projekt. Cílem předmětu je prakticky se seznámit prostřednictvím tohoto projektu s digitálními technologiemi používanými v současné době v letecké případně pozemní fotogrammetrii.

  • Projekt - Fotogrammetrie - ZS

  Předmět nahrazuje předměty - Výuka v terénu z fotogrammetrie a Fotogrammetrická dokumentace historických objektů, viz níže. Náplň je podobná a setává z terénního sběru dat a následného jejich zpracování v prostoru laboratoří.

  • Projekt PhotoPa

  Cílem je vytvořit měřickou fotodokumentaci památkového objektu, která bude součástí projektu databáze památek ČR a bude sloužit jako podklad pro případné budoucí vyhodnocení geometrického tvaru objektu. Projekt je integrální součástí předmětu FTG1.

  • DPZ a TK 2 - LS-ZS

  Úvod do dálkového průzkumu Země a teoretická geodézie 2.

  • Sběr a vizualizace prostorových dat - část ,,Fotogrammetrie a DPZ,, - LS

  Úvod do oborů fotogrammetrie a dálkový průzkum země DPZ . Možnosti využití těchto oborů a jejich výsledků v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

  • Projekt - fotogrammetrie

  Společný předmět Laboratoře fotogrammetrie (FSv) a Ústavu teorie a dějin architektury (FA). Předmět je určen pro studenty obou fakult na magisterské úrovni studia (cca 10 + 10 studentů).
  Studenti předmětu získají přehled o metodách a technologiích, které se v současné době používají při dokumentaci historických objektů a archeologických nalezišť (teorie). Získané poznatky uplatní v průběhu zpracování samostatného projektu (práce ve smíšených skupinách). Projekt je zaměřen na dokumentaci reálného objektu a jeho součástí je terénní měření v rozsahu cca 3 dny.

  • Výuka v terénu - již nevypisováno, nahrazeno ,,Projekt - fotogrammetrie,,

  Výuka se skládá z polních prací, které probíhají v nejbližším okolí stavební fakulty a z prací vyhodnocovacích, jež se budou konat ve fotogrammetrických laboratořích katedry mapování a kartografie.

  • Fotogrammetrie a DPZ 1 - již nevypisováno

  Úvod do oborů fotogrammetrie a dálkový průzkum země DPZ. Metody zpracování fotogrammetrických dat a možnosti jejich dalšího využití.

  • Digitální fotogrammetrie - již nevypisováno

  Praktické uplatnění digitální fotogrammetrie při dokumentaci historických stavebních objektů. Studenti v tomto předmětu zpracovávají data pořízená v rámci předmětů Fotogrammetrie 10 a 20 viz projekt, Jednoduché metody fotogrammetrické dokumentace památkových objektů - PhotoPa.